Жан Моне гостујуће предавање и студијска посета: адвокатска кацеларија „Ксенија Димитријевић“ из Ниша

У понедељак, 22.05.2023. године у 14.00 сати на Правном факултету у Нишу у оквиру „Жан Mоне модула за Европско монетарно право“ реaлизована је студијска посета адвокатској канцелaрији „Ксенија Димитријевић“ из Ниша. Том приликом је адвокат Ксенија Димитријевић упознала полазнике модула са пољем рада своје угледне канцелрије и својом експертизом, и одржала драгоцено предавање полазницима модула на тему „Недоумице правне праксе у домену примене појединих аспеката банкарског права“, у циљу бољег и конзистентијег разумевања нормативног регулисања банкарског сектора.

Агенда ...

Детаљније ...

Мeђунaрoдна нaучна кoнфeрeнциjа пoд нaзивoм “Утицaj Eврoпских интeгрaциja нa рaзвoj мoнeтaрнoг прaвa”

Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa у Нишу и Жaн Moнe мoдул зa Eврoпскo мoнeтaрнo прaвo (дoдeљeн oд стрaнe Извршнe агенција Европске комисије за образовање, аудиовизуелну делатност и културу (EACEA) на конкурсу Erasmus+ Programme Calls for Proposal 2020 - Jean Monnet Activities, Project No: 620002-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE) дaнa, 30-31. мaja 2023. гoдинe oргaнизoвaћe мeђунaрoдну нaучну кoнфeрeнциjу пoд нaзивoм “Утицaj Eврoпских интeгрaциja нa рaзвoj мoнeтaрнoг прaвa” у oнлajн фoрмaту путeм ZOOM плaтфoрмe. Oргaнизoвaњeм кoнфeрeнциje нa кojoj ћe учeшћe узeти eминeнтни стручњaци из дoмeнa aкaдeмиje и прaксe, кaкo из oблaсти eврoпскoг и мeђунaрoднoг мoнeтaрнoг прaвa, тaкo и из срoдних прaвних дисциплинa, жeли сe укaзaти нa прaвни знaчaj oптимaлнoг прaвнoг рeгулисaњa мoнeтaрних oднoсa и oчувaњa мoнeтaрнe стaбилнoсти кao знaчajнoг jaвнoг дoбрa, кao и на oпрaвдaнoст и вaжнoст свeoбухвaтнoг и цeлисхoднoг нaучнoг и прaктичнoг изучaвaњa дисциплинe сaврeмeнoг мoнeтaрнoг прaвa у aкaдeмскoм oбрaзoвaњу прaвникa.

Call for Papers ...

Jean Monnet International Conference Program 2023 ...

Authors Guidelines ...

Детаљније ...

Жан Mоне модул за Европско монетарно право

Са великим задовољством Вас обавештавамо да је у септембру 2020. године, Универзитету у Нишу додељен је трогодишњи пројекат у оквиру Ерасмус+ Жан Моне програма Европске уније, ради организовања наставе и спровођења научног истраживања из области Eвропског монетарног права. Жан Моне модул под називом „Jean Monnet Module for European Monetary Law / Жан Mоне модул за Европско монетарно право“ успостављен је у оквиру основних академских студија права, али је намењен и студентима мастер академских и докторских академских студија права, као и правницима из праксе (правосуђе, адвокатура, јавна управа). Број пројекта је: 620002-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE.

Детаљније о Модулу

Предложени модул садржи три предавања и један тренинг који ће се одржавати у року од 40 наставних часова у току једне академске године и очекује се да ће на овим курсевима учествовати око 20 студената. Предавања се одржавају на Правном факултету Универзитета у Нишу у марту, априлу и мају академске 2020/2021, 2021/2022. и 2022/2023. године. Модул се састоји из 40 часова предавања, организованих у двочасовне блокове (укупно око десет недеља). Студенти након успешно реализованих свих наведених активности добијају Сертификат Универзитета у Нишу о завршеном MONELA модулу који представља легитиман документ и верификује додатно знање кандидата.

Детаљније о предавањима

Активности / Newsletter

Мeђунaрoдна нaучна кoнфeрeнциjа пoд нaзивoм “Утицaj Eврoпских интeгрaциja нa рaзвoj мoнeтaрнoг прaвa” - 30.05.2023

Жан Моне гостујуће предавање и студијска посета: адвокатска кацеларија „Ксенија Димитријевић“ из Ниша - 22.05.2023

Жан Моне гостујуће предавање Глигорије Брајковић, Head of Legal, UniCredit Bank Serbia JSC - 08.05.2023

Жан Моне студијска посета компанији Better Collective - 10.04.2023

Жан Моне студијска посета ЕУ инфо кутку у Нишу - 07.04.2023

Жан Моне гостујуће предавање др Жарка Димитријевића, консултаната и јавног извршитеља из Ниша - 03.04.2023

Жан Моне студијска посета Правном факултету Универзитета „Гоце Делчев“ у Штипу (Република Северена Македонија) - 31.03.2023.

Жан Моне студијска посета Адвокатској канцеларији "Предраг Поповић" - 13.03.2023.

Седми састанак МОНЕЛА пројектног тима - 12.12.2022.

СВЕЧАНA ДОДЕЛA СЕРТИФИКАТА ПОЛАЗНИЦИМА ЖАН МОНЕ МОДУЛА ЗА ЕВРОПСКО МОНЕТАРНО ПРАВО - 14.10.2022.

АГЕНДА свечане доделе сертификата полазницима Жан Моне Модула за европско монетарно право - 14.10.2022.

Шести састанак МОНЕЛА пројектног тима - 07.07.2022.

Одржанo гостујуће предавање проф. др Маје Настић на тему "Корпоративна одговорност за поштовање људских права" - 11.04.2022.

Одржан други по реду промотивни догађај “Отворени дани монетарног права Европске уније" - 26.11.2021.

Пети састанак МОНЕЛА пројектног тима – 17.11.2021.

СВЕЧАНA ДОДЕЛA СЕРТИФИКАТА ПОЛАЗНИЦИМА ЖАН МОНЕ МОДУЛА ЗА ЕВРОПСКО МОНЕТАРНО ПРАВО - 15.10.2021.

АГЕНДА свечане доделе сертификата полазницима Жан Моне Модула за европско монетарно право - 15.10.2021.

Четврти састанак МОНЕЛА пројектног тима - 21.06.2021.

Одржан Жан Моне округли сто „Монетарни спорови у праву ЕУ“- 20.05.2021. године

Одржанo гостујуће предавање проф. др Маје Настић на тему "Корпоративна одговорност за поштовање људских права" - 10.05.2021.

Одржана Жан Моне радионица „Правни изазови у регулисању дигиталних валута“ - 29.04.2021.

Трећи састанак МОНЕЛА пројектног тима - 05.04.2021.

Други састанак МОНЕЛА пројектног тима - 24.12.2020.

Одржан промотивни онлајн догађај "Отворени дани монетарног права Европске уније"

Промотивни догађај "Отворени дани монетарног права Европске уније" (04.12.2020. у 12 часова, онлајн Правни факултет Универзитета у Нишу)

Први састанак МОНЕЛА пројектног тима - 12.11.2020.

Прослава "Еразмус дана" и промоција Жан Mоне модула за Европско монетарно право - 16.10.2020.

Публикације

ПОСЛОВНЕ И БАНКАРСКЕ ФИНАНСИЈЕ ЗА ПРАВНИКЕ

Др Срђан Голубовић, Др Марко Димитријевић

ВОДИЧ КРОЗ МОНЕТАРНО ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Др Срђан Голубовић, Др Марко Димитријевић

ПРИРУЧНИК О КООРДИНАЦИЈИ МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Др Срђан Голубовић, Др Марко Димитријевић

База извора

Monela PODCAST

Оставите нам Ваш e-mail и слаћемо Вам важне информације!