Жан Mоне модул за Европско монетарно право садржи три предавања и један тренинг који ће се одржавати у року од 40 наставних часова у току једне академске године и очекује се да ће на овим курсевима учествовати око 20 студената. Предавања се одржавају на Правном факултету Универзитета у Нишу у марту, априлу и мају академске 2020/2021, 2021/2022. и 2022/2023. године. Модул се састоји из 40 часова предавања, организованих у двочасовне блокове (укупно око десет недеља). Студенти након успешно реализованих свих наведених активности добијају Сертификат Универзитета у Нишу о завршеном MONELA модулу који представља легитиман документ и верификује додатно знање кандидата.

Жан Mоне модул за Европско монетарно право

Курсеви

Фискална правила у ЕУ

Циљ предавања јесте систематично изучавање улоге, значаја и функција нумеричких фискалних правила, класификације у фискалном систему Европске уније са посебним освртом на њихово нормирање и имплементацију у примарним и секундарним изворима монетарног законодавства ЕУ. Кроз критичку осврт на њихову генезу и оцену нормативне и економске ефикасности, студенти ће се упознати за потребом њиховог реформисања и судске контроле у имплементацији и компаративно ће се сагледати искуства земаља чланица ЕУ са њиховом применом указујући на примере добре праксе и реформисањем на начин de lege ferenda.

Силабус предмета

Право Европске централне банке

Студенти ће кроз предметно предавање моћи да се упознају са јурисдикцијом Европске централне банке као врховне монетарне институције и главног агента европског монетарног и међународног права, њеном организационом структуром и компонентама монетарног суверенитета који гарантује, еволуцијом њене надлежности у условима глобалне финансијске кризе и свим аспектима њене независноти у раду којим се обезебеђује правноваљано монетарно управљање. Студентима ће указати на специфичну правну природу правних одлука које доноси из домена, не само монетарно-кредитне, већ и опште фискалне политике узимајући у обзир нове надлежности које је стекла и практиковала у циљу очувања стабилности еврозоне.

Силабус предмета

Монетарни спорови и Европски суд правде

Циљ курса јесте упознавање студената са појмом и главним обележјима монетарних спорова који представљају посебну врсту управних спорова у којима долази до реализације активне и пасивне процесне легитимације централних банка и агенција за управљање јавним дугом. С тим у вези указаће се на потребна знања које судије морају поседовати за успешно расветљавање монетарног чињеничног стања које је настало из диспозитива монетарноправне норме кроз јудикатуру Европског суда правде и решавање најзначајних монетарних спорова у новијој монетарној историји Европске уније.

Силабус предмета

Нормативно регулисање Европског економског управљања

Циљ курса јесте упознавање студената са правним механизмима економског управљања у Европској економској и монетарној унији кроз анализу одредаба примарног и секундарног комунитарног законодавства, а посебно одредаба о Европском семестру, Споразума о конституисању Европског стабилизационог механизма и Споразума о координацији, управљању и стабилизацији у ЕМУ. Посебно ће се указати на обележја и правни домашај споразума о конституисању банкарске и фискалне уније у циљу заокруживања концепта Европске економске и монетарне уније на целовит начин.

Силабус предмета

Предавања - Монетарни спорови и Европски суд правде

Предавања - Фискална правила у ЕУ

Предавања - Право Европске централне банке

Предавања - Економско управљање у ЕМУ

Љубазно обавештавамо полазнике Модула да се материјали за предавања налазе на платформи Google Classroom којој могу приступити преко кода који је достављен електронском поштом.

Силабусе предмета за Жан Mоне модул за Европско монетарно право, полазници курса могу наћи на платформи Google Classroom. Приступ овој платформи полазници курса добиће благовремено, путем e-mail адресе.