Жан Mоне модул за Европско монетарно право садржи три предавања и један тренинг који ће се одржавати у року од 40 наставних часова у току једне академске године и очекује се да ће на овим курсевима учествовати око 20 студената. Предавања се одржавају на Правном факултету Универзитета у Нишу у марту, априлу и мају академске 2020/2021, 2021/2022. и 2022/2023. године. Модул се састоји из 40 часова предавања, организованих у двочасовне блокове (укупно око десет недеља). Студенти након успешно реализованих свих наведених активности добијају Сертификат Универзитета у Нишу о завршеном MONELA модулу који представља легитиман документ и верификује додатно знање кандидата.

Жан Mоне модул за Европско монетарно право

Курсеви

Фискална правила у ЕУ

Циљ предавања јесте систематично изучавање улоге, значаја и функција нумеричких фискалних правила, класификације у фискалном систему Европске уније са посебним освртом на њихово нормирање и имплементацију у примарним и секундарним изворима монетарног законодавства ЕУ. Кроз критичку осврт на њихову генезу и оцену нормативне и економске ефикасности, студенти ће се упознати за потребом њиховог реформисања и судске контроле у имплементацији и компаративно ће се сагледати искуства земаља чланица ЕУ са њиховом применом указујући на примере добре праксе и реформисањем на начин de lege ferenda.

Силабус предмета

Право Европске централне банке

Студенти ће кроз предметно предавање моћи да се упознају са јурисдикцијом Европске централне банке као врховне монетарне институције и главног агента европског монетарног и међународног права, њеном организационом структуром и компонентама монетарног суверенитета који гарантује, еволуцијом њене надлежности у условима глобалне финансијске кризе и свим аспектима њене независноти у раду којим се обезебеђује правноваљано монетарно управљање. Студентима ће указати на специфичну правну природу правних одлука које доноси из домена, не само монетарно-кредитне, већ и опште фискалне политике узимајући у обзир нове надлежности које је стекла и практиковала у циљу очувања стабилности еврозоне.

Силабус предмета

Монетарни спорови и Европски суд правде

Циљ курса јесте упознавање студената са појмом и главним обележјима монетарних спорова који представљају посебну врсту управних спорова у којима долази до реализације активне и пасивне процесне легитимације централних банка и агенција за управљање јавним дугом. С тим у вези указаће се на потребна знања које судије морају поседовати за успешно расветљавање монетарног чињеничног стања које је настало из диспозитива монетарноправне норме кроз јудикатуру Европског суда правде и решавање најзначајних монетарних спорова у новијој монетарној историји Европске уније.

Силабус предмета

Нормативно регулисање Европског економског управљања

Циљ курса јесте упознавање студената са правним механизмима економског управљања у Европској економској и монетарној унији кроз анализу одредаба примарног и секундарног комунитарног законодавства, а посебно одредаба о Европском семестру, Споразума о конституисању Европског стабилизационог механизма и Споразума о координацији, управљању и стабилизацији у ЕМУ. Посебно ће се указати на обележја и правни домашај споразума о конституисању банкарске и фискалне уније у циљу заокруживања концепта Европске економске и монетарне уније на целовит начин.

Силабус предмета

Оставите нам Ваш e-mail и слаћемо Вам важне информације!