Монетарно право

Скуп правних норми којима се одређује новчана јединица у којој је деноминиран износ јавног дуга.

Монетарни суверенитет

Интегрални елемент политичког суверенитета којим држава одређује шта ће имати функцију новца у једном друштву.

Монетарни менаџмент (управљање)

Специфичан сегмент државног управљања, односно јавног менаџмента државе, због чега приватно монетарно пословање у коме учествују комерцијалне банке и предузетници није предмет интересовања монетарног права.

Монетарни поредак

Сегмент државног поретка којим се уређују питања дефинисња, употребе и располагања новцем.

Монета

Облик кованог новца.

Девиза

Новчана потраживања према иностранству изражена у домаћем новцу.

Lex monetae

Право државе или група држава које имају заједничку валуту да дефинишу или редефинишу валутну јединицу и да утврде девизни курс између нове и старе валутне јединице.

Lex contractus

Принцип правног континуитета који имплицира слободу воље уговорних страна да закључе одређени уговор.

Lex monetae cudenate

Право на емитовање кованица и папирног новца, који представља базичну и примарну монетарну прерогативу, чији је титулар централна банка којa има монополски положај у пословима емисије новца.

Ерозија монетарног суверенитета

Тенеднција слабљења државних монетраних прерогатива у монетраним унијама.

Монетарна норма

Посебан облик правне норме којом се регулишу друштвени односи са новчаним елементом у најширем значењу те речи.

Међународни монетарни систем

Свеукупност транскација између монетарних ауторитета у форми међународних уговора.

Међународно монетарно право

Целокупност правних норми којима се уређује начин реализације и обезбеђује судска заштита државним монетарним прерогативама у међународном амбијенту схваћеном у најширем значењу те речи.

Европска економска и монетарна унија

Процес координације, односно потпуног усклађивања монетараних политика држава чланице ЕУ који је завршен увођењем евра као јединствене валуте.

Монетарна политика

Подсистем опште економске политике који обухвата скуп мера и инструмента којима се регулише новчана маса у оптицају и усмеравају новчани токови.

Европски стабилизациони механизам

Координациони инструмент који се примењује у области опште економске политике и подразимева издавање дужничких инструмената за финансирање зајмова и остале облике финансијске помоћи чланицама еврозоне.

Монетарна стратегија

Свеукупност акција (мера и инструменaта монетарне политике), која се налазе у функцији остваривања њених циљева.

Европска централна банка

Врховна монетарна институција ЕУ.

Европски систем централних банака

Најзначанија инстититуција ЕМУ сачињена од Европске централне банке и националних централних банака држава чланица.

Еуросистем

Уговорни аранжмани између Европске централне банке и централних банака земаља чланица које су увеле евро.

Европски семестар

Поступак усклађивања економских политика држава чланица ЕУ у шестоместчном периоду.

Монетарна јурисдикција

Надлежност судске инстанце за решавање монетарних спорова.

Монетарна стабилност

Облик мешовитог јавног добра који обезебеђују и гарантују субјекти монетарног права.

Ново економско управљање у ЕМУ

Концепт који се заснива на редефинисању функционисања ЕМУ на принципу постизања широких консензуса различите садржине и специфичне правне природе.

Монетарна права

Посебна категорија социјално економских права грађана (монетарних корисника) који се огледају у праву на стабилну, чврсту и здраву валуту државе на чијој територији се реализују монетарни прерогативи.

Монетарни корисник

Грађанин који живи унуатр територије на којој држава врши своје монетарне прерогативе.

Фискална правила

Уставом или законом утвррђена ограничења висине јавног дуга и буџетског дефицита.

Банкарска унија

Израз продубљене централизације банкарске политике у ЕУ који се одвија под окриљем Европског савета.

Јединствени надзорни механизам

Први ступ банкарске уније који подразумева вршење појачаног надзора над банкарским сектором, јачање стабилности банака и допринос финансијској интеграцији јединственог тржишта.

Јединствени санациони механизам

Други стуб банкарске уније који се односи на стварање услова за уредан стечај банака уз минималне трошкове за пореске обвезнике и привреду.

Јединствени гарантни фонд

Циљ овог споразума је стварање услова за уредан стечај банака уз минималне трошкове за пореске обвезнике и привреду.

Фискална унија

У ужем смислу базира се на усвајању јединственог буџета ЕУ (у чијој се структури посебно наглашава значај и употреба трансферних социјалних расхода), док фискална унија у ширем смислу обухвата концепт банкарске уније и екстензивно тумачење мандата европске централне банке за пружање финансијске подршке.

Монетарна унија

Заједнички монетарни систем више независних држава са јединственом валутом коју емитује јединствена централна банка.

Монетарне и банкарске финансије

Односе се на на новчане токове и активности централне банке, банака и осталих финансијских посредника.

Монетарни спорови

Посебна врста управног спора у којима долази до пуне имплементације активне и пасивне реализације процесне легитимације централних банака и агенција за управљање јавним дугом.

Фискални спорови

Судски спорови иницирани поводом непоштовања фискалних правила.

Монетизација дуга

Кредитирање дуга владе штампањем новца од стране централне банке.

Монетарна архитектура

Скуп међународних монетарних стандарда којима се уређује међународни монетрани поредак.

Идеална валутна јединица

Валута чија вредност не зависи од вредности одређеног објекта у реалном свету и која је као таква „дематеријализована“.

Евровалута

Јединствена европска валута (евро) која је највиши израѕ централизације монетарне политике на нивоу ЕУ.

Монетарноправно чињенично стање

Конкретно правноекономско чињенично стање, чија је реализација initio монетарноправног односа.

Европска управа банака

Координациони механизам за првобитну хармонизацију заједничких правила за рад банака и техничких стандарда за њихову ефикасну примену.

Клаузула агрегације

Клаузула која омогућава повериоцима са највећим уделом да промене услове обвезница (у смислу реструктуирања дуга), при чему ова клаузула обавезује и мањинске повериоце.

ЕКОФИН

Комитет Европске комисије за монетарне и финансијске послове.

ОМТ програм

Мере Европске централне банке за куповину обвезница на секундарном финансијском тржишту.

Оставите нам Ваш e-mail и слаћемо Вам важне информације!