Жан Mоне модул за Европско монетарно право

Са великим задовољством Вас обавештавамо да је у септембру 2020. године, Универзитету у Нишу додељен је трогодишњи пројекат у оквиру Ерасмус+ Жан Моне програма Европске уније, ради организовања наставе и спровођења научног истраживања из области Eвропског монетарног права. Жан Моне модул под називом „Jean Monnet Module for European Monetary Law / Жан Mоне модул за Европско монетарно право“ успостављен је у оквиру основних академских студија права, али је намењен и студентима мастер академских и докторских академских студија права, као и правницима из праксе (правосуђе, адвокатура, јавна управа). Број пројекта је: 620002-EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE.

Пројектни тим Жан Моне модула за европско монетарно права чине проф. др Срђан Голубовић и доц. др Марко Димитријевић (руководилац модула).

У оквиру Жан Моне модула биће предузете следеће активности:

 • организовање четири специјализована курса (предавања) из проблематике савременог монетарног права Европске Уније;
 • организација једног округлог стола;
 • организација једне радионоце;
 • организовање кратких студијских посета;
 • организација једне научне конференције;
 • објављивање једног уџбеника;
 • објављивање једне научне монографије;
 • објављивање једног зборника радова са научне конференције;
 • објављивање водича кроз монетарно право ЕУ;
 • објављивање приручника о координацији монетарне политике у ЕУ;
 • успостављање базе података са примарним и секундарним материјалним и процесним правним изворима из области европског монетарног права;
 • успостављање интерактивног веб-сајта и присуство на друштвеним мрежама (Фејсбук, Инстаграм).

Силабуси предмета на основним, мастер и докторским академским студијама права биће продубљени проблематиком из домена европског монетарног права, и то организовањем следећих специјализованих курсева:

 • Fiscal Rules in EU/ Фискална правила у Европској Унији;
 • Law of European Central Bank/ Право Европске централне банке;
 • Monetary Disputes and the European Court of Justice/ Монетарни спорови и Европски суд правде;
 • Normative Regulation of European Economic Governance/ Нормативно регулисање Европског економског управљања.

Студенти ће при Жан Моне модулу изучавати проблематику нормативне и економске ефикасности фискалних правила у Европској Унији и њихов утицај на домаће монетарно законодавство, као и право Европске централне банке које се у условима глобализације економских и монетарних токова дезинтегрисало из општег монетарног права као самостална научна дисциплина. Такође, студенти ће по први пут имати могућност да се детаљно упознају са карактеристикама и исходима монетарних спорова у којима до изражаја долази имплементација активне и пасивне процесне легитимације европских монетарних агената и с тим у вези монетарне јурисдикције Европског суда правде, као и правним механизмима Европског економског управљања у Европској унији, тј. међудржавним споразумима који се налазе у фукцији обезбеђивања правне и економске стабилности у ЕУ. Курсеве ће похађати, како, студенти свих нивоа студија, тако, и правници из праксе.

Задатак Модула

Задатак модула јесте стицање и овладавање специфичним теоријским и практичним знањима и вештинама о правном регулисању монетарних односа јавноправног карактера у ЕУ, структури монетарног суверенитета, основним принципима монетарног права на интерном и екстериторијалном нивоу, изворима, тенденцији хибридизације и друштвеној оправданости ове позитивноправне дисциплине на свеобухватан и систематски начин у циљу стицања специјализованих правничких знања за оптимално решавање монетарних спорова у европском правном простору. Изучавањем нове правне дисциплине Монетарног права у домаћој јуриспруденцији, академији и пракси, а у складу са европским захтевима систематичног, свеобухватаног, мултидисциплинарног и конзистентног образовања правника, Модул ће пружити допринос развоју савремене правничке мисли.

Очекује се да савладавањем Жан Моне модула полазници курсева могу успешно да: 1) прате, критички истражују и анализирају, како класичне, тако и савремене тенденције у правном регулисању монетарних токова ЕУ; 2) компетентно, научно и аргументовано дискутују, истражују и презентују резултате свог научног рада који ће допринети развоју научне мисли у области изучавања монетарног права ЕУ; 3) раде на пословима истраживања, организације и оптималног монетарног управљања, саветодавним монетарноправним и сличним пословима које су покривени садржајем предавања Жан Моне модула. У назначеним односима, уз одговарајућу допуну знања из других предмета, они треба да буду способни за рад на међународним уговорима и документима из домена европског монетарног права и учествовања у раду међународних монетарних институција.

Пројектни Тим

Срђан Голубовић је редовни професор из Правно-економске уже научне области на Правном факултету Универзитета у Нишу и шеф Катедре за правно-економске науке. Након завршетка основних студија на Правном факултету у Нишу, наставио је последипломске студије на Правном факултету у Београду где је стекао диплому магистра правних наука одбранивши са одликом магистарску тезу под називом “Јавна потрошња у функцији стабилизационе политике” (1994), а потом и диплому доктора правних наука одбранивши са одликом докторску дисертацију под називом „Институционални оквири деловања монетарног фактора у економској политици транзиторних привреда“ (2002). Током претходне две деценије, професор Голубовић је својим пионирским истраживањем и објaвљеним научним монографијама и научним радовима из области Права централне банке, Права привредног система ЕУ, националног и европског Монетарног права, као и из области Монетaрних и банкaрских финансијa и Економске политике, успоставио незаобилазне темеље у изучавању сложене материје савременог Монетарног права Европске уније на домаћим просторима.


Детаљну биографију и списак објављених радова можете преузети овде.

Марко Димитријевић је доцент из Правно-економске уже научне области на Правном факултету Универзитета у Нишу. Након завршетка основних студија на Правном факултету у Нишу, наставио је последипломске студије на Правном факултету у Београду где је стекао звање мастера права (2011), а потом и звање доктора правних наука одбранивши са одликом докторску дисертацију под називом „Координација и смернице економске политике у ЕУ“ (2016). Током своје академске и професионалне каријере усвршавао се на Европском правном институту у Сарбрикену, Макс Планк институту за пореско право и јавне финансије (Минхен) и Макс Планк институту за процедурално регионално, европско и међународно право (Луксембург). Одржао је гостујућа предавања на Правном факултету у Софији и Институту Европског универзитета у Фиренци. Члан је Европског правног института у Бечу. Редовно објављује радове из области Европског и Међународног монетарног права.


Детаљну биографију и списак објављених радова можете преузети овде.

Оставите нам Ваш e-mail и слаћемо Вам важне информације!